Nyt se on virallista, CBD on laillista kosmetiikkatuotteissa

Nyt se on virallista, CBD on laillista kosmetiikkatuotteissa
Verkkokaupat

CBD-tuotteiden sääntely on ollut aiemmin monimutkaista ja sitä on muutettu useampaan kertaan. Nyt kuitenkin laillisista CBD tuotteista kiinnostuneille kuluttajille on hyviä uutisia. CBD:n käyttö kosmetiikkatuotteissa on sallittua EU:ssa.

Mikä on muuttunut?

CBD tuotteiden laillisuuden kosmetiikassa mahdollistivat päivitykset CosIng tietokantaan. Monet hamppuyritykset ovat tuoneet markkinoille suun kautta nautittavaksi tarkoitettuja CBD tuotteita. Nykyisen lainsäädännön mukaan nämä tuotteet rikkovat EU:n säädöksiä. Sen sijaan asianmukaisesti kosmetiikkatuotteiksi rekisteröityjen CBD:tä sisältävien valmisteiden tuonti ja markkinointi Euroopan unionin alueella on sallittua.

CosIng tietokanta

CosIng tietokannalla tarkoitetaan Euroopan komission tietokantaa kosmeettisista aineista ja niiden sisältämistä ainesosista. CosIng eli Cosmetic Ingredient Database perustuu seuraaviin asetuksiin ja direktiiveihin: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N: o 1223/2009, Kosmetiikkadirektiivi 76/768/ETY, Sanasto yleisistä ainesosien nimistä markkinoille saatettujen kosmeettisten valmisteiden merkitsemiseksi (5. huhtikuuta 2019 tehdyn päätöksen (EU) 2019/701 mukaisesti), Kuluttajien turvallisuuden tiedekomitean lausunnot kosmeettisista ainesosista (luettelo SCCS: n lausunnoista).

CosIng tietokannasta voi hakea ainesosia niiden CAS-, ELINCS- tai EINECS-numeroilla. Tietokannasta löytyvät kaikki tiedot kosmetiikkadirektiivin hyväksymisen jälkeen vuodesta 1976. Voimassa olevat tiedot on lueteltu aktiivisina ja historialliset tiedot ei -aktiivisina.

CosIngissa on lueteltu myös ainesosia, joita tiedetään käytettävän lääkkeissä. Mikäli tällaisten ainesosien vuoksi tuote palauttaa, korjaa tai muuttaa fysiologisia toimintoja farmakologisella, immunologisella tai metabolisella vaikutuksella, tuote tulee luokitella lääkkeeksi.

Kosmetiikkatuotteiksi voidaan kuitenkin luokitella tuotteet, jotka vaikuttavat ihmiskehoon, mutta eivät merkittävästi vaikuta aineenvaihduntaan, eivätkä siten muuta suuresti sen toimintaa. CBD-tuotteet kuuluvat tähän ryhmään. Minkä tahansa ainesosan käyttöä kosmeettisissa valmisteissa on lisäksi tuettava tuotteen turvallisuusarvioinnilla. Näin ollen pelkkä CosIng tietokantaan kuuluminen ei riitä, vaan tuotteiden tulee olla myös turvallisiksi testattuja.

CBD CosIng tietokannassa


CBD on merkitty CosIng tietokantaan nimellä Cannabidiol - Johdettu kannabiksen uutteesta tai tinktuurasta tai hartsista. Sen CAS-numero on 13956-29-1. Cannabidiolille on tietokannassa annettu seuraavat toimintamekanismit: Antioksidanttinen, Anti-Sebum, Ihoa hoitava ja -suojaava. Tämä tarkoittaa, että CBD-tuotteita saa markkinoida näillä ominaisuuksilla, kunhan muistaa kosmeettisten tuotteiden ja lääkkeiksi luokiteltavien tuotteiden erot markkinoinnissa.

Euroopan teollisen hamppuyhdistyksen vaikutus asiaan


Euroopan teollinen hamppuyhdistys EIHA (European Industrial Hemp Association) on tehnyt aktiivisesti töitä sen eteen, että CBD saataisiin lisättyä CosIng tietokantaan. Se teki ehdotuksen tietokannan päivittämisestä ja Cannabis Sativa L. kasvin rajoitusten poistamisesta sekä uusien INCI-nimien lisäämisestä tietokantaan. Kannabidiolilla ei ole päihdyttäviä vaikutuksia, ja sitä ei näin ollen voida eikä tule luokitella huumausaineeksi.

Euroopan unionin hyväksyi nämä muutokset ja CBD lisättiin CosIng tietokantaan. Nämä muutokset tekivät Cannabis Sativa L:n lehtiuutteesta ja luonnollisesti uutetusta CBD:stä laillisia kosmetiikkatuotteissa.

INCI-nimet


INCI-nimet (lyhenne englannin kielen sanoista International Nomenclature Cosmetic Ingredient) ovat kansainvälisesti tunnettuja järjestelmällisiä nimiä kosmeettisten ainesosien tunnistamiseksi. Ne on kehittänyt International Nomenclature Committee (INC) ja julkaissut Personal Care Products Council (PCPC).

PCPC:n tehtäviin kuuluu valvoa INCI-ohjelmaa osana tehtäväänsä tukea henkilökohtaisten hygieniatuotteiden koostumuksen tunnistamista ja näiden tietojen julkaisemista maailmanlaajuisessa tieteellisessä sanakirjassa. PCPC on sitoutunut varmistamaan, että tämä sanakirja tarjoaa tarkan, läpinäkyvän ja yhdenmukaistetun nimikkeistön, joka on saatavilla ympäri maailman. Toimimalla läheisessä yhteistyössä kansainvälisten sisarkauppaliittojensa ja muiden järjestöjen kanssa ympäri maailmaa, PCPC pyrkii kehittämään INCI-nimiä, jotka sopivat erilaisten kansallisten lakien ja asetusten mukaisiin merkintätapoihin.

Mitä hyötyä INCI-nimistä on?


Kosmeettisten ainesosien yhtenäisestä merkintäjärjestelmästä on monia etuja eri toimijoille. Ihotautilääkäreille ja muille lääkintäyhteisöille taataan tieteellisen tiedon asianmukainen levittäminen, mikä auttaa tunnistamaan haittavaikutuksista vastuussa olevat tekijät. Tiedemiehille varmistetaan, että tieteellisistä ja muista teknisistä julkaisuista saataviin tietoihin viitataan yhtenäisellä nimellä; ja että saman aineiston useat nimet eivät johda sekaannukseen, virheelliseen tunnistamiseen tai olennaisten tietojen muuttumiseen.

INCI-nimien avulla kosmetiikkateollisuus pystyy seuraamaan tehokkaasti ainesosien turvallisuutta ja sääntelyä maailmanlaajuisesti. INCI myös parantaa mahdollisuuksia markkinoida turvallisia tuotteita eri kansallisten säännösten mukaisesti. INCI-nimet tarjoavat kuluttajille läpinäkyvyyttä, koska ainesosat tunnistetaan yhdellä etiketinimellä riippumatta tuotteen kansallisesta alkuperästä.
INCI-nimen määrittäminen kosmeettiselle ainesosalle on olennainen osa ainesosan tunnistamista. Kuitenkaan vain siksi, että ainesosalla on INCI-nimi, ei tarkoita, että ainesosa olisi hyväksytty kosmetiikkaan. INCI-nimen antaminen ainesosalle ei myöskään takaa, että ainesosa on turvallinen tai että sen käyttö kosmeettisessa valmisteessa on Euroopan tai muiden maailmanlaajuisten alueiden lakien ja määräysten mukaista. Valmistaja arvioi ainesosan käytön turvallisuuden ja soveltuvuuden sekä sääntelynäkökohdat huolellisesti osana kehitysprosessia ennen tuotteen markkinoille saattamista.

Lailliset CBD tuotteet


Vaikka CBD on lisätty CosIng tietokantaan, se ei tarkoita automaattisesti sitä, että kaikki Euroopassa markkinoilla olevat CBD tuotteet olisivat lain ja vaatimusten mukaisia. Tuotteiden täytyy olla asianmukaisesti rekisteröityjä ennen kuin niitä voidaan markkinoida laillisesti EU:n alueella.
Rekisteröinti tapahtuu joko valmistajan tai markkinoijan toimesta. EU:n ulkopuolelta tulevien tuotteiden kohdalla rekisteröinti tulee suorittaa ennen kuin tuotteet ensi kertaa asetetaan markkinoille jossakin jäsenmaassa. Rekisteröinti tulee suorittaa Euroopan unionin kosmetiikkatuotteiden ilmoitusportaalissa CPNP:ssä.

Yksi harvoja Euroopan markkinoilla olevista kannabisyrityksistä, joka on suorittanut vaadittavat rekisteröinnit on Formula Swiss. Formula Swissin tuotteet, kuten CBD öljy, sisältävät tarkkojen vaatimusten mukaiset tuoteselosteet (PIF dokumentti). PIF dokumentointiin kuuluu olennaisena vaatimuksena puolueettomat ihotestaukset ulkopuolisessa laboratoriossa 50 koehenkilöllä. Näin tuotteiden turvallisuus käytössä voidaan varmistaa.

Lisää Verkkokaupat