Tiedätkö kemikaaliturvallisuuden perusteet? 

Tiedätkö kemikaaliturvallisuuden perusteet? 
Palvelut

Kemikaaliturvallisuus on erittäin tärkeä asia työpaikoilla ja muissa ympäristöissä, joissa käsitellään tavalla tai toisella vaarallisia kemikaaleja. Käytännössä se tarkoittaa, että tuotteita käytetään oikein ja turvallisesti. Kemikaaliturvallisuuden perusteet on hyvä tuntea ja tietää, jotta niihin liittyviin tilanteisiin voi varautua edes jollain tasolla

Kemikaaliturvallisuuden perusteet on tärkeä tietää, koska niihin liittyvissä tuotteissa on turvallisuuteen liittyviä vaaroja ja riskejä. Niitä tulee ennaltaehkäistä mahdollisimman tehokkaasti. Kemikaaliturvallisuuteen liittyy myös kemikaalirekisteri, jonka kanssa pitää toimia lain edellyttämällä tavalla.

Tietoa kemikaaliturvallisuudesta tulisi antaa kemianteollisuuden tuotteiden käyttäjille. Niitä ovat teollisuus, ammattikäyttäjät ja kuluttajat.. Kaikilla osapuolilla on tärkeä tehtävä perehtyä tuotteiden käyttöohjeisiin. Ohjeita on noudatettava täsmällisesti.

Tietoa on paljon saatavilla

Kemikaaliturvallisuus voi alkuun tuntua suurelta ja monimutkaiselta kokonaisuudelta, johon tarvitaan paljon asiantuntijuutta. Tämä voi olla totta tietyltä osin, mutta tavallisella kuluttajalla on mahdollisuus perehtyä häntä tyypillisesti koskeviin turvallisuuden toimenpiteisiin.

EU on säätänyt kattavan ja vaativan kemikaaleja koskevan lainsäädännön. Tämän lisäksi yritykset ovat laatineet tuotevastuuseen liittyviä ohjelmia, minkä johdosta kemiallisista aineista voi lukea ja saada paljon tietoa. Markkinoiden olemassaolo edellyttää, että tuotteiden turvallisuudesta ja niiden oikeanlaisesta käytöstä ohjeistetaan kunnolla.

Lainsäädäntö takaa tiedottamisen vähimmäistason. Se takaa markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuuden. Tämän lisäksi viranomaiset valvovat koko valmistusmenetelmää ja jakeluketjua. Viranomaiset valvovat, että vaatimuksia toteutetaan Euroopan unionissa.

Kemiallisten tuotteiden ainesosat testataan ja menetelmässä otetaan huomioon sekä ihmisten terveys että ympäristöön liittyvät asiat. Valvonnassa huomioidaan asioita ja ominaisuuksia, jotka ovat terveydelle ja ympäristön näkökulmasta tärkeitä. Valvonta edellyttää myös mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Jos tulokset näyttävät varotoimien tarpeellisuuden, voidaan niistä ohjeistaa tuotteen pakkauksessa.

Kaupassa ei syytä huoleen

Päivittäistavarakaupoissa voi ostaa tuotteita murehtimatta niiden kemikaalisesta turvallisuudesta. Kuluttajan ei tarvitse tehdä kemikaaleihin liittyen minkäänlaista riskiarviointia harkitessaan tuotteiden ostoa. Markkinoilla ei saa nimittäin myydä tuotteita, joissa on tavalla tai toisella laiminlyöty turvallisuuteen liittyviä asioita ja toimenpiteitä.

Maalaisjärkeä kannattaa kuitenkin käyttää tietyissä asioissa. Jotkut kemikaalit kannattaa säilyttää kotona esimerkiksi lasten tai lemmikkien ulottumattomissa. Kemikaalit pitää myös ainoa säilyttää omissa myyntipakkauksissaan. Pakkauksissa kerrotaan tarkemmin nimenomaisen tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta.

Niiden ohjeet pitää lukea tarkkaan ennen tuotteen käyttöä. Älä siis esimerkiksi kaada nestettä juomapulloon, jos haluat säästää tilaa kotona. Innovaatio on monen yrityksen tavoite ja arvo, mutta kuluttajan kannattaa jättäytyä rohkeudesta ja kekseliäisyydestä kemikaalituotteiden kanssa kotona.

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että kemikaalia saa käyttää ainoastaan niiden ohjeiden mukaan, jotka valmistaja on antanut. Lisäkysymyksissä voi kääntyä mahdollisesti valmistajaa edustavan yrityksen asiakaspalveluun. Niidenkin yhteystiedot pitäisi löytyä pakkauksesta.

Kemikaaliturvallisuus työpaikalla

Kemikaaliturvallisuus on erittäin tärkeää työpaikoilla. Monissa teollisuuden työpaikoilla käsitellään erilaisia kemikaaleja, joissa voi olla suuria riskejä ja vaaroja. Tämän takia jokaisen työntekijän tulee tietää kemikaaliturvallisuuden perusteet ja miten yksittäisiä tuotteita pitää käsitellä.

Perusta rakentuu siitä, että tiedetään työpaikalla käytetyt kemikaalit. Työpaikalla pitää tietää myös näiden käytettyjen kemikaalien ominaisuudet ja riskit. Kemialliset altisteet pitää selvittää myös.

Toisin sanoen työpaikalla pitää olla tiedossa, jos työssä tai sen prosesseissa syntyy haitallisia kemiallisia altisteita. Jos altisteita on havaittu, pitää niiden vaarat arvioida huolellisesti. Tämä jälkeen toteutetaan toimenpiteet, joilla varmistetaan riskien riittävä hallinta. Viranomaiset valvovat, että kemikaaliturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä noudatetaan työpaikoilla. Valvontaa voidaan tehdä tehostetusti.

Miten kemikaaleja käsitellään työpaikalla?

Kemialliset aineet voivat aiheuttaa vaaroja työpaikoilla. Vaikka moni työ digitalisoituu, on markkinoilla edelleenkin aloja, jossa tehdään mekaanista työtä. Vaarat riippuvat aineiden ominaisuuksista ja siitä, kuinka paljon ja miten niitä käytetään. Kemikaalien riskit liittyvät muun muassa terveyden vaarantamiseen. Ne voivat olla haitallisia myös ympäristölle ja niissä voi piillä palo- tai räjähdysvaara.

Kemikaaleja voidaan käyttää turvallisesti, jos käytössä olevat vaaralliset kemikaalit on luetteloitu selkeästi. Niiden ominaisuuksista ja käyttöturvallisuudesta pitää antaa oikeanlaista ja riittävää tietoa. Tiedolla voidaan edistää ja ylläpitää turvallista työskentelyä ja toimenpiteitä työpaikalla. Kaikkien työntekijöiden pitää myös omaksua annetut tiedot. Ajantasainen kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat tärkeimmät lähtötiedot, joilla arvioidaan kemiallisia tekijöitä.

Miten kemikaaleja hankitaan työpaikalle?

Kemikaalien hankinnassa pitää ottaa niin ikään monia asioita huomioon. Tavoitteena pitäisi valikoida mahdollisimman vaaraton ja sopiva tuote. Samalla pitäisi ottaa huomioon kemikaalien käytöstä muodostuvan jätteen määrä ja käsittely. Jätettä voi kertyä muun muassa pakkauksesta tai likaantuneista työvaatteista.

Kemikaalien hankinta tulisi olla keskitettyä, koska sillä voidaan välttää rinnakkaisten tuotteiden hankinta, joka tulee samaan käyttötarkoitukseen. Kemikaalien keskitetty hankinta auttaa myös ylläpitämään luetteloa käytössä olevista kemikaaleista tehokkaasti. Sillä voidaan saada taloudellista hyötyä, kun turhien aineiden hankinnalta ja varastoinnilta vältytään.

Kun työpaikalle hankitaan suojavarusteita, pitää niiden soveltuvuus varmistaa. Jos työpaikalle hankitaan esimerkiksi suojakäsineitä ja hengityksensuojaimia, pitää niiden soveltua suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Työpaikalla pitää myös varmistaa, että suojaimia käytetään ohjeiden mukaisesti.

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedote

Kemikaaleista pitäisi laatia käyttöturvallisuustiedote. Se kertoo olennaiset ja tärkeät tiedot kemikaalin ominaisuuksista. Tiedotteessa pitää kertoa selkeästi myös kemikaalin vaaroista ja terveyteen liittyvistä vaikutuksista. Siinä pitää käydä ilmi, miten kemikaalia varastoidaan, käsitellään ja hävitetään turvallisesti.

Tiedotteen laatiminen on valmistajan, jakelijan tai muun toimijan vastuulla, joka vastaa kemikaalin markkinoille luovuttamisesta. Käyttöturvallisuustiedote pitää antaa työpaikalla, kun kemikaali toimitetaan ensimmäisen kerran.

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältöön kannattaa tutustua. Työpaikalla pitää tuntea ainakin ne kohdat, joista käy ilmi tuotteen vaaralliset ominaisuudet. Lue myös ensiapuohjeet, vaadittavat henkilönsuojaimet. Tarkista myös, miten altistumista voi ehkäistä.

Kemikaaliturvallisuus osana turvallista ympäristöä

Kemikaaliturvallisuus on erittäin tärkeä osa turvallista ympäristöä. Se koskee monia osa-alueita ja sidosryhmiä. Sitä tavoittelevat yhteisesti kemianteollisuus, viranomaiset ja kuluttajat. Kuluttajat voivat käyttää huoletta markkinoilla olevia tuotteita, kunhan niiden pakkausohjeita noudatetaan huolellisesti eikä niiden kanssa aleta soveltaa omatoimisesti.

Kemikaaliturvallisuus on erittäin tärkeä asia monella työpaikalla. Tuotannoissa voidaan käsitellä vaarallisia aineita, joten niiden oikeanlainen käyttö on elinehto koko toiminnalle. Työntekijöiden pitää saada riittävää tietoa käytännöistä. Ohjeistukset tulee sisäistää ja niitä pitää noudattaa poikkeuksetta.

Lisää Palvelut